Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FYSIOWOUT

FysioWout is een fysiotherapiepraktijk gevestigd in de sportschool Level-Up, binnen deze sportschool werkt de fysiotherapeut samen met de sportschooltrainers waarbij wordt gewerkt aan de totale beleving van gezond leven. De algemene voorwaarden zoals deze hier zijn beschreven, gelden voor alle diensten welke worden verzorgd worden door FysioWout. 

Wanneer u onder behandeling bent bij FysioWout gaat u middels ondertekening akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven. De algemene voorwaarden zijn te verkrijgen bij FysioWout en te lezen op www.fysiowout.nl. Onder de algemene voorwaarden vallen tevens de klachtenregeling en privacyregeling welke verkrijgbaar zijn in de praktijk. 

Met de meesten zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten met betrekking tot de vergoeding van de fysiotherapeutische zorg. U bent zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de inhoud van uw polis en bij twijfel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. FysioWout heeft een samenwerking met Fysiovergoeding.nl Wij kunnen opvragen voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent voor fysiotherapie. Mocht u het kalenderjaar al eerder gebruik hebben gemaakt van fysiotherapie dan gaat dit aantal behandelingen af van het aantal behandelingen dat u per kalenderjaar vergoed krijgt. Indien u niet of onvoldoende bent verzekerd voor fysiotherapie, zullen de kosten van de behandeling aan u in rekening worden gebracht. 

Betalingsvoorwaarden (indien u niet of onvoldoende bent verzekerd voor fysiotherapie):

  • De patiënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en eventueel voor de aanvraag van een (chronische) machtiging. 
  • Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling dit telefonisch of per email door te geven. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.
  • Betalingen van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het FysioWout vrij om verdere incasso maatregelen te nemen. 

Het gebruik van de (fitness) apparatuur en spullen in en rond het gebouw van Level-Up is geheel voor eigen risico.

Indien u een reanimatieverklaring heeft, dient u dit zelf door te geven aan uw fysiotherapeut. 

Privacy

FysioWout hecht waarde aan uw privacy en werkt daarom enkel met software welke voldoet aan de nieuwste privacy eisen. Overige persoonlijke documenten zoals verwijzingen staan altijd in een afgesloten kast. 

Aanmelding

Bij de aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam, adres, BSN, geboortedatum en, indien aanwezig, uw verwijsbrief. Deze gegevens worden zorgvuldig genoteerd in uw eigen dossier welke voor u altijd inzichtelijk is. De eerste afspraak is een intake welke bestaat uit een anamnese en fysiek onderzoek. Wij streven ernaar om bij de eerste afspraak reeds te kunnen behandelen, echter is dit bij de intake geen garantie. Hierna wordt een behandelplan opgesteld welke met u wordt besproken. 

Afmelding

Indien een afspraak, om welke reden dan ook, niet kan doorgaan, dient u dit ten alle tijden minimaal 24 uur voor aanvang te melden bij uw fysiotherapeut. Wanneer u niet of te laat afmeldt, zijn wij genoodzaakt om de kosten van de behandeling aan u te factureren conform bovenstaande betalingsvoorwaarden.

Overname

FysioWout streeft ernaar om ten alle tijden uw behandeling te laten doorgaan. Bij ziekte, vakantie of verhindering van uw fysiotherapeut, zorgt FysioWout voor adequate vervanging door een samenwerkende praktijk. Wij zullen overnames altijd van tevoren bij u aangeven. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut. 

Hygiëne

FysioWout vraagt u om bij de behandeling een handdoek mee te nemen. Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht wanneer u voor behandeling in de oefenruimte bent. Het is niet mogelijk om bij FysioWout te douchen. 

Eigendommen

FysioWout is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Klacht

Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden over hoe wij met u omgaan, dan vragen wij u dit kenbaar te maken aan uw fysiotherapeut. Dit om samen tot een goede oplossing te komen met betrekking tot uw klacht. Indien dit naar uw idee niet tot een goede oplossing leidt, kunt u gebruik maken van de klachtenfunctionaris. Voor meer informatie over zorgklachten verwijzen wij u graag naar: https://www.zorgklacht.nl/klacht-fysiotherapie